ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล

วันนี้(22 พฤศจิกายน 2564) นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย

img_blog_single_2

Previous ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล

Leave Your Comment