สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานนิติการ งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

    โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน 2 ฝ่าย ประกอบด้วย

 1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 2. งานนิติกรรมสัญญา
 3. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี
 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 5. ฝ่ายปกครอง

ซึ่งในแต่ละฝ่าย/งาน รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของงานต่างๆ ดังนี้

 1. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
 • งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
 • งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
 • งานพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
 • งานตรวจร่าง พิจารณาการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานนิติกรรมสัญญา   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
 • งานสอบสวน ตรวจเสนอ ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง        
  การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง
 • งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
 • งานพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
 • งานตรวจร่าง พิจารณาการจัดทำนิติกรรมสัญญา

    –    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
 • งานร่างและเสนอเทศบัญญัติเทศบาล กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • งานทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ
 • งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ
  จำนวน ๔ งาน ดังนี้

    4.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณของเทศบาล
 • งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารเทศบาล
 • งานประเมินต่างๆ ของเทศบาล
 • งานการบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
  อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ
 • การตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 • งานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการแจ้งมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  ให้กอง/สำนัก ต่างๆ ทราบ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    4.2 งานกิจการสภาเทศบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
 • งานกระทู้ถามและข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะกรรมการ
  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

    4.3 งานกิจการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อย ของช่องจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
 • งานการดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ลานจอดรถ
 • งานการดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
 • งานการดูแลจัดระเบียบการจราจรภายในสถานี
 • งานการดูแลการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลการเดินทาง
 • งานการดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยในการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
 • งานดูแลการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     4.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
 • งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
 • งานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการ         
  ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
 • งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
 • งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล  และให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานต่างๆ จำนวน ๓ งาน ดังนี้

    5.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการ
  ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น  อุทกภัย วาตภัย
 • การตรวจสอบ ควบคุม  ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และระงับสาธารณภัยต่างๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 • งานเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร  
 • งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    5.2  งานเทศกิจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบและจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • งานตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
 • การประสานงานกับจังหวัด  อำเภอ และตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานมวลชนต่างๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    5.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
 • งานตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง  เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและงานอื่นๆ
 • งานกำหนดเลขหมายประจำบ้าน
 • การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย