สรุปกระบวนงานบริการ

ที่
กระบวนงานบริการ
ระยะเวลาการให้บริการ (เดิม)
ระยะเวลาการให้บริการ (ใหม่)
1
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
10 นาที/ราย
4 นาที /ราย
2
การจัดเก็บภาษีป้าย
10 นาที /ราย
3 นาที/ราย
3
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
8 นาที/ราย
3 นาที/ราย
4
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
10 นาที/ราย
4 นาที/ราย
5
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
6
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
7
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
60 วัน/ราย
30 วัน/ราย
8
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
9
การออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
10
การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
11
การออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
12
การออกใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
13
การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2 ชม./ราย
20-30 นาที/ราย
14
การตรวจสถานที่ก่อเหตุรำคาญและเรื่องร้องเรียน
10 วัน/ราย
6 วัน/ราย
15
การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
16
การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้พิการ
10 นาที/ราย
5 นาที/ราย
17
การรับแจ้งการเกิด
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
18
การแจ้งการตาย
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
19
การรับแจ้งย้ายที่อยู่
8 นาที/ราย
5 นาที/ราย
20
การกำหนดเลขที่บ้าน
7 วัน/ราย
7 วัน/ราย
21
การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
10 นาที/ราย
7 นาที/ราย
22
การทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
10 นาที/ราย
7 นาที/ราย
23
เกิดเพลิงไหม้
ดำเนินการทันที
ดำเนินการทันที
24
ขอน้ำอุปโภคบริโภค
3 ชม./ราย
2 ชม./ราย
25
ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนหรือกีดขวางทางจราจร
ดำเนินการทันที