สถานธนานุบาล

สถานที่ตั้ง
          สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 305/2 ถนนภูผาภักดี ด้านหลังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส

สิ่งของที่สามารถนำมาจำนำได้
          ๑. ทองคำ
          ๒. เพชร พลอยที่สามารถประเมินราคาได้
          ๓. นาฬิกา
          ๔. เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง
          ๕. เครื่องยนต์
          ๖. กล้องถ่ายรูป
          ๗. สิ่งของเบ็ดเตล็ดที่สามารถประเมินราคาได้
          ๘. โทรศัพท์มือถือ

: : สิ่งของที่นำมาจำนำได้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักเสียหาย และอยู่ในความนิยมต้องการของตลาด : :

สิ่งของที่ไม่สามารถจำนำได้ มีดังนี้
          ๑. โฉนดที่ดินรวมถึงหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท
          ๒. รถยนต์
          ๓. รถจักรยานยนต์
          ๔. สิ่งของที่ต้องมีทะเบียนควบคุม
          ๕. สิ่งของที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

สิ่งที่จะต้องนำมาแสดงเมื่อนำสิ่งของมาจำนำ          
          ๑. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาจำนำ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
          ๒. เอกสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์ที่นำมาจำนำ (ถ้ามี)