ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ๑.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง
    ๑.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองนราธิวาส
    ๑.๓ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 073-511048 , 073516175
    ๑.๔ ร้องเรียนทาง FACEBOOK
    ๑.๕ ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)

๒. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. แจ้งผลให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ ภายใน ๑๕ วัน
    ๓.๑ ยุติ –> ยุติเรื่องและแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
    ๒.๒ ไม่ยุติ –> ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ

๔. สิ้นสุดการดำเนินการและรายงานผลให้จังหวัดทราบ